Komitetas 300. Tęsinys (10)

Manau, reikia padaryti apžvalgą tų dalykų, kurių Komitetas 300 tikisi pasiekti, parašyti apie jo tikslus ir uždavinius, prieš pradedant aprašinėti visą tą milžinišką, plataus masto, tarpusavyje persipynusią bankų, draudimo bendrovių, korporacijų struktūrą. Kad parengčiau žemiau pateiktą informaciją, prireikė metų metus trukusių tyrinėjimų ir ieškojimų, kurių metu buvo gretinami šimtuose dokumentų pateikiami duomenys, taip pat pravertė mano asmeniniai kontaktai, suteikę galimybę prieiti prie popierių, kuriuose esama svarbių detalių.

Komitetą 300 sudaro konkretūs asmenys, savo sričių specialistai, įskaitant specialistus šėtono kulto (cultus diabolicus), sąmonės pakeitimo cheminėmis priemonėmis, nuodijimo, žvalgybos srityse, bankų verslo ekspertus. Nereikia pamiršti buvusių Komiteto narių, turint galvoje svarbų jų vaidmenį praeityje, o taip pat to fakto, kad jų vietas užėmė jš šeimos nariai, įrodę, kad yra verti šios garbės.

Tarp Komiteto narių esama senųjų Europos Juodosios Aristokratijos (European Black Nobility) šeimų, šeimų iš Amerikos rytų liberaliojo isteblišmento (the American Eastern Liberal Establishment), Iliuminatų, arba, kaip jie žinomi Komitete – „MORIAH CONQUERING WIND“. Reikia paminėti „Mumo grupę“ (Mumma Group), Nacionalinę bažnyčių tarybą (The National Council of Churches), Pasaulinę bažnyčių tarybą (The World Counsil of Churches), Pašvęstųjų ratą (Circle of Initiates), Devynis nežinomuosius (Nine Unknown Men), Lukuso trestą (Lucus Trust), Jėzuitų išlaisvinimo teologus (Jesuit Liberation Teologists), Siono seniūnų ordiną (The Order of the Elders of Zion), Nazi kunigaikščius (Nasi Princes), Tarptautinį valiutos fondą, Tarptautinių atsiskaitymų banką, JTO, Centralą (Central), britų masonų ložę Kvator Koronati (British Quator Coronati), italų masonų ložę P 2 (ypač jos narius, kurie priklauso Vatikano hierarchijai, CŽV, išrinktieji nariai iš Tavistoko instituto, įvairių fondų ir draudimo bendrovių, išvardinti žemiau pateiktuose sąrašuose, nariai, HSBC banką, Milnerio grupę Apvalusis stalas (Milner Group – Round Table), Činio fondą (Cini Foundation), Vokietijos Maršalo fondą (German Marshasll Fund), Dičlio fondą (Ditchley Foundation), NATO, Romos klubą, žaliųjų judėjimą (Environmentalists), Šv. Jono Jeruzaliečio ordiną (The Order of St. John of Jerusalem), Vieningosios pasaulinės vyriausybės bažnyčią (One World Government Church), Socialistų internacionalą, Juodąjį Ordiną, Tulės draugiją, Anenerbę-Rozenkroicerius, Didžiuosius Aukščiausiuosius (The Great Superior Ones) ir ŠIMTUS kitų organizacijų.

Ką gi mes matome? Netvirtą sąjungą žmonių su keistomis idėjomis? Žinoma, ne. Komitetui 300, kuris tur 150 metų istoriją, priklauso kai kurie patys ryškiausi intelektai, surinkti draugėn, kad sukurtų absoliučiai totalitarią ir absoliučiai valdomą „naują“ visuomenę. Iš tiesų ši visuomenė nėra nauja, visos jos idėjos pasisemtos iš šėtoniškų kultų. Viskas juda link Pasaulio Vyriausybės, kurią pakankamai gerai aprašė velionis H. Velsas savo darbe, užsakytame Komiteto 300, kurį rašytojas drąsiai pavadino „Atviras sąmokslas – pasaulinės revoliucijos planai“ (The Open Conspiracy – plans for a world revoliution).

Tai drąsūs ketinimai, nors, faktiškai, gal ne tokie ir drąsūs, kadangi niekas nepatikėjo Velsu, išskyrus „Didžiuosius Aukščiausiuosius“, „Anenerbės“ narius ir tuos, kuriuos šiandien pavadintume „insaideriais“. Štai dalis to, ką siūlė Velsas.

„Atviras Sąmokslas iš pradžių pasireikš, aš manyčiau, kaip sąmoninga inteligentiškų ir, kai kuriais atvejais, turtingų žmonių organizacija, kaip judėjimas, kuris turi aiškius socialinius ir politinius tikslus, pagal bendrą susitarimą ignoruojantis didžiąją dalį egzistuojančio politinio aparato arba naudojantis jį kaip atsitiktinį instrumentą atskirose stadijose – tiesiog tai bus tam tikro skaičiaus žmonių judėjimas konkrečia kryptimi, žmonių, kurie netrukus atras, su tam tikra nuostaba, bendrą tikslą, link kurio jie eina. Visomis įmanomomis priemonėmis ji darys įtaką vyriausybėms ir jas kontroliuos“.

Kaip ir Orvelo knyga „1984″, Velso kūrinys yra ne kas kita, kaip masių agitavimas Pasaulinės Vyriausybės naudai. Jeigu susumuosime Komiteto 300 ketinimus ir tikslus, gausime maždaug tokį rezultatą:

Vieninga Pasaulinė Vyriausybė ir vieninga pinigų sistema, kurias sudaro nuolatiniai, nerenkami, valdžią paveldintys oligarchai. Pastarieji išsirenka lyderius iš saviškių tarpo pagal feodalinę sistema, kaip tai buvo Viduramžiais. Tokiame Vieningame pasaulyje gyventojų skaičius bus ribojamas, apribojant vaikų skaičių šeimoje, pasitelkiant krus, ligas ir badą, kol iš visų pasaulio gyventojų beliks 1 milijardas, nešantis naudą valdančiai klasei griežtai ir aiškiai apibrėžtose veiklos srityse.

Vidurinės klasės nebus – tik valdovai ir tarnai. Visi įstatymai bus unifikuoti pasaulinių teismų juridinės sistemos rėmuose, visur bus naudojamas vienas ir tas pats įstatymų kodeksas, o jų laikymąsi užtikrins Vieningosios Pasaulio vyriausybės policija. Jungtinės šios Vyriausybės karinės pajėgos prievarta įdiegs įstatymus visose buvusiose valstybėse, kurių daugiau nebeskirs sienos. Sistema stovėsiant gerovės valstybės pamatų. Kas pakluso Pasaulio Vyriausybei, tas bus apdovanotas puikiomis gyvenimo sąlygomis, kas ims maištauti, bus paprasčiausiai numarintas badu ar paskelbtas už įstatymo ribų ir taps taikiniu kiekvienam, kas panorės jį nužudyti. Asmeniniai šaunamieji ar šaltieji ginklai bus uždrausti.

Bus leistina tik viena religija – Vieningosios Pasaulio Vyriausybės bažnyčia, kuri, kaip ms žinome, egzistuoja nuo 1920 metų. Satanizmas ir juodoji magija bus pripažinti teisėtais dėstomais dalykais, tuo pat metu uždraudžiant privačias ar bažnytines mokyklas. Visos krikščioniškos bažnyčios bus sugriautos, o pati krikščionybė nugarmės į praeitį.

Kad būtų sukurta situacija, kai nebėra jokios asmeninės laisvės ir jokių laisvės koncepcijų, nebebus tokių dalykų kaip respublikinė valdymo forma ir tautos suverinitetas. Nacionalinis pasididžiavimas ir rasinė kilmė bus išnaikinti, o pereinamuoju laikotarpiu netgi užuominos apie rasinę priklausomybę bus griežčiausiai baudžiamos.

Kiekvienam žmogui bus įteigta, kad jis yra Vieningosios Vyriausybės tvarinys. Visi žmonės turės identifikacinius numerius, kurių nešiojimą galima bus lengvai patikrinti. Identifikaciniai numeriai bus suvesti į NATO kompiuterius, prie kurių Vyriausybės įstaigos turės žaibišką priėjimą bet kuriuo momentu. Suvestiniai CŽV, FTB, policijos, Mokesčių Valdybos, FEMA ir Socialinio draudimo agentūros failai bus žymiai praplėsti ir taps pagrindu personalinių dosjė kiekvienam JAV gyventojui duomenų bazei.

Santuokos bus paskelbtos už įstatymo ribų ir šeimyninio gyvenimo, kokį jį mes žinome dabar, nebeliks. Vaikus atims iš tėvų ankstyvoje vaikystėje ir auklės juos prižiūrėtojai, kaip valstybinį turtą. Toks eksperimentas buvo atliktas Rytų Vokietijoje, valdant Erichui Honekeriui, kai vaikus atimdavo iš tėvų, laikomų nelojaliais piliečiais. Moterys bus ištvirkintos nuolatiniu „moterų emancipacijos“ procesu. Laisvas seksas taps priverstiniu.

Jei vyresnė kaip 20 metų moteris pažeis nustatytas taisykles, ji bus griežtai baudžiama. Po to, kai pagimdys du vaikus, moterys bus apmokomos savarankiškai darytis abortus. Atitinkami duomenys bus laikomi kiekvienos moters asmeninėje byloje regioniniuose kompiuteriuose. Jeigu moteris pastojo po to, kai jau pagimdė du vaikus, ją prievarta pasiųs į kliniką abortui ir tuo pat metu bus atlikta sterilizacija.

Bus plačiai paskleista pornografija, o kiekviename kino teatre bus privalomai rodomi pornografiniai filmai, įskaitant homoseksualistinius. „Atstatančių jėgas“ narkotikų vartojimas bus privalomas – kiekvienam bus paskirta narkotikų kvota, kurią bus galima nusipirkti parduotuvėse. Bus plačia paplitę sąmonę pakeičiantys narkotikai ir jų vartojimas bus privalomas. Tokie narkotikai bus įmaišomi į maistą ar geriamą vandenį nežinant žmonėms. Visur bus įsteigti narkotiniai barai, valdomi Vieningosios Vyriausybės agentų, kuriuose žmonės-vergai praleis savo laisvalaikį. Tokiu būdu elitui nepriklausančių žmonių masė bus degraduota iki dresiruotų gyvulių rango – be nuosavos valios, lengvai paklūstančių ir valdomų.

Ekonominės sistemos pagrindas – oligarchinės klasės viešpatavimas. Maisto ir paslaugų gaminama ir tiekiama lygiai tiek, kiek būtina, kad funkcionuotų masinio vergiško darbo lageriai. Visi turtai sukoncentruoti elitinių Komiteto 300 narių rankose. Kiekvienam žmogui bus įteigta, kad jis arba ji visiškai priklauso nuo valstybės – išgyvenimo prasme. Pasaulis bus valdomas Komiteto 300 dekretais, kurie tučtuojau įgaus įstatymų galią.

Pramonė turi būti visiškai sunaikinta, drauge su atominėmis energetikos sistemomis. Tik Komiteto 300 nariai ir jų išrinktieji turės teisę tvarkyti planetos resursus. Žemės ūkis atiteks išimtinai Komitetui 300, o maisto produktų gamyba bus griežtai kontroliuojama. Kai visos šios priemonės pradės nešti savo vaisius, didelių miestų gyventojai bus prievarta iškeldinti į atokius rajonus, o tie, kurie atsisakys išvažiuoti, bus išnaikinti panašiai, kaip žmonės buvo naikinami Pasaulinės Vyriausybės eksperimento Kambodžoje metu (Pol Potas).

Mirtinų ligonių ir pagyvenusių žmonių eutanazija bus privaloma. Miestų gyventojų skaičius neviršys iš anksto nustatyto skaičiaus, kaip tai aprašyta Kalergio darbuose. Kvalifikuoti darbuotojai bus perkeliami į kitus miestus, jeigu tasai miestas, kuriame jie dirba, bus perpildytas. Kiti darbuotojai bus atsitiktine tvarka atrinkti ir pasiųsti į neužpildytus miestus.

Mažiausiai 4 milijardai „jokios naudos neduodančių valgytojų“ iki 2050 metų bus išnaikinti karais, organizuotomis epidemijomis, mirtinomis, sparčiai progresuojančiomis ligomis ir badu. Elektros energijos, maisto ir vandens kiekis bus palaikomas lygmenyje, pakankamame vien tik ne-elito vegetavimui, tai pasakytina pirmiausiai apie baltuosius Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos gyventojus, o kitos rasės seka po to. Kanados, Vakarų Europos ir JAV gyventojų skaičius bus sumažintas greičiau negu kituose kontinentuose, kol pasaulio gyventojų skaičius nepasieks kontroliuojamo 1 milijardo, ir kurių 500 milijonų bus kinai ir japonai, pasirinkti dėl to, kad jie jau daugybę šimtmečių patyrė griežtą reglamentaciją ir priprato paklusti valdžiai.

Kartas nuo karto bus suorganizuotas maisto, vandens ir medicininės pagalbos deficitas, kad basės prisimintų, jog jų egzistavimas 100% priklauso nuo geros Komiteto 300 valios.

Sunaikinus tokias pramonės šakas kaip statyba, automobilių pramonė, metalurgija, gyvenamų namų statyba bus apribota, o išlikusios pramonės šakos bus kontroliuojamos Romos klubo, kaip ir visi moksliniai bei kosminiai tyrimai, kuriuos smarkiai apribos ir Kontroliuos Komitetas 300. Kosminė buvusių valstybių ginkluotė bus sunaikinta drauge su branduoline.

Visi pagrindiniai ir pagalbiniai farmacijos produktai, gydytojai, stomatologai ir kiti medicinos darbuotojai bus užregistruoti centriniame duomenų banke, ir vaistai arba medicinos pagalba nebus suteikiama be specialaus regioninių kontrolierių, atsakingų už kiekvieną miestą, miestelį ir kaimą, leidimo.

Jungtines Valstijas užtvindys svetimų kultūrų žmonės, kurie galutinai sunaikins Baltąją Ameriką, žmonės, neturintys jokio supratimo apie tai, ką gina Amerikos Konstitucija ir kurių protuose laisvės ir teisingumo sąvokos yra tiek silpnos, kad joms neteikiama jokios reikšmės. Svarbiausiu rūpesčiu taps maistas ir būstas.

Bus uždrausta visų centrinių bankų veikla, išskyrus Tarptautinių atsiskaitymų banką ir Pasaulio banką. Privatūs bankai bus paskelbti už įstatymo ribų. Atlygis už atliktą darbą bus išmokamas per unifikuotą, iš anksto Pasaulio Vyriausybės nustatytą skalę. Bus uždrausta reikalauti didinti atlyginimą, o taip pat bet kokie nukrypimai nuo standartinės unifikuotos skalės. Tie, kurie pažeis įstatymą, bus nedelsiant baudžiami.

Ne elito rankose nebebus jokių grynų pinigų. Atsiskaitymai bus atliekami debito kortelėmis su savininko identifikaciniais numeriais. Asmenys, pažeidę Komiteto 300 normas ir taisykles, bus baudžiami kortelės pristabdymu didesniam ar mažesniam laikotarpiui, priklausomai nuo nusižengimo sunkumo. Kai tokie žmonės ateis apsipirkti, jie staiga pamatys, kad jų kortelės įtrauktos į juoduosius sąrašus ir jie nebegali gauti jokių prekių bei paslaugų. Mėginimai pardavinėti senąsias sidabrines, arba senovines brangių metalų monetas bus prilyginami sunkiam nusikaltimui, baudžiamam mirtimi. Visas senąsias monetas bus pareikalauta priduoti iki tam tikro laiko drauge su šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis ir automobiliais. Tiktai elitui ir aukšto rango Pasaulio Vyriausybės funkcionieriams bus leidžiama turėti asmeninį ginklą, pinigų ir automobilių.

Jeigu žmogus rimtai nusikalto, jo kortelė bus atimta tame kontroliniame punkte, kuriame jis ją pateiks. Žmogus daugiau nebegalės gauti maisto, vandens, būsto ir kvalifikuotos medicinos pagalbos ir oficialiai bus laikomas esančiu už įstatymo ribų. Tokiu būdu bus sukurtos didžiulės išvarytųjų gaujos, gyvenančios tose vietose, kur lengviausia prasimanyti išgyvenimui reikalingų dalykų. Juos medžios ir žudys, atsiradus pirmai palankiai galimybei. Asmenys, kurie kokiu nors būdu padeda išvytiesiems, taip pat bus žudomi. Vietoje nusikaltėlių, kurie nepasidavė policijai ar kariškiam iki nustatyto termino, kalėjiman sės jų atsitiktine tvarka pasirinkti artimieji.

Bus kurstoma priešprieša tarp konkuruojančių frakcijų ir grupių, tokių kaip arabai ir žydai, Afrikos gentys ir joms leis kariauti naikinamuosius karus, prižiūrint NATO ir JTO stebėtojams tokia pati taktika bus naudojama Centrinėje ir Pietų Amerikoje. Šie karai vyks dar IKI TO, kai įsitvirtins Pasaulio vyriausybė, ir jie bus organizuojami visuose kontinentuose, kur gyvena didelės žmonių grupės su ryškiais etniniais ypatumais, tokios kaip sikhai, Pakistano musulmonai ir Indijos indusai. Etniniai ir religiniai prieštaravimai bus užaštrinti, o kaip „reguliavimo“ priemonės bus naudojamos žiaurių konfliktų skatinimai ir kurstymai.

Visos informacijos tarnybos bus kontroliuojamos Pasaulinės Vyriausybės. Prisidengus „pramogomis“ bus reguliariai plaunami protai, kas jau praktikuojama Amerikoje, kurioje ši veikla tapo ištisu mokslu. Vaikai, atimti iš „nelojalių“ tėvų, gaus specialų išsilavinimą, skatinantį žiaurumą. Abiejų lyčių jaunimas bus apmokytas saugoti Pasaulio Vyriausybės darbo lagerių sistemos kalinius.

Iš to, kas čia pasakyta, akivaizdu, kad reikia dar daug nuveikti, kol įsigalės naujoji Pasaulio Tvarka. Komitetas 300 gerokai anksčiau ištobulino civilizacijos, kokią mes ją dabar žinome, sugriovimo planus. Kai kurie iš šių planų paaiškėjo iš klasikinės Bžezinskio knygos „Technotroninė era“ ir iš Romos klubo įkūrėjo Aurelio Pečejo darbų, ypač iš jo knygos „Priešais bedugnę“.

Šioje knygoje Pečejis papasakojo apie Komiteto 300 planus pavergti žmogų, kurį jis pavadino PRIEŠU. Pečejis pacitavo Feliksą Džerzinskį, kuris kitados pasakė Sidnėjui Reiliui per patį raudonojo Teroro įkarštį, kai buvo išžudyti milijonai rusų: „Kodėl mane turėtų jaudinti, kiek žmonių miršta? Netgi krikščionių Biblija kalba apie tai, kad žmogumi pasirūpins Dievas. Man žmonės – tai ne kas kita, kaip smegenys – vienoje pusėje ir mėšlo fabrikas – kitoje“.

Sidnėjus Reilis buvo operatyvinis MI6 darbuotojas, pasiųstas stebėti Džerzinskio veiklos. Manoma, kad jį tasai draugas Feliksas i nušovė, kai jis pamėgino pabėgti iš Rusijos. Buvo sukurtas kruopštus scenarijus, pagal kurį britų parlamento nariai pakėlė triukšmą ir pradėjo garsiai reikalauti ataskaitos apie Reilio veiklą Rusijoje. Tai sukėlė grėsmę, kad bus atskleistas Komiteto 300 vaidmuo Baku naftos verslovių užvaldyme ir paaiškės, kad būtent Komitetas 300 suteikė didžiausią pagalbą Leninui ir Trockiui per bolševikų revoliuciją. Kad iš Reilio nebūtų išpešta teisybė, MI6 nusprendė inscenizuoti jo mirtį. Būdamas Rusijoje, Reilis gyveno prabangiame vasarnamyje, skirtame bolševikų elitui.

Įrodinėdamas, kad užgrius chaosas, jeigu postindustrinė Amerika nebus valdoma „Atlanto Aljanso“ – Komiteto 300 pseudonimas – Pečejis siūlė atlikti Maltuso teorijomis pagrįstą gyventojų išrūšiavimą viso pasaulio mastu. Jis numatė susidūrimą tarp Tarybų Sąjungos mokslinio-techninio aparato ir Vakarų pasaulio. Dėl to Varšuvos sutarties šalims buvo pasiūlyta konvergencija su Vakarais Pasaulio Vyriausybės rėmuose, kad galima būtų tvarkyti pasaulio reikalus, remiantis krizių valdymo ir globalaus planavimo metodais.

Įvykiai, susiklostę buvusioje TSRS ir kelių nepriklausomų valstybių, sujungtų su Rusija į laisvą federaciją, atsiradimas visiškai atitinka tai, ką numatė Pečejis ir Romos klubas ir aiškiai išsakė abiejose knygose, kurias paminėjau. Su šitaip suskaldyta Tarybų Sąjunga bus lengviau susidoroti negu su galinga ir vieninga rusų tauta. Planai, sukurti Komiteto 300 Pasaulio Vyriausybei, kuriuose numatytas Rusijos suskaldymas, dabar labai sparčiai realizuojami. Įvykiai Rusijoje 1991 metų pabaigoje atrodo dar dramatiškiau, jeigu žvelgsime į juos iš ilgalaikių planų, kuriuos Komitetas sukūrė dar 7 dešimtmetyje, pozicijų.

Vakarų Europos tautos stumiamos į federacinę valstybę su viena vyriausybe ir viena valiuta. Iš ten analogiška sistema bus žingsnis po žingsnio perkelta į JAV ir Kandą. JTO pamažu, bet užtikrintai transformuojasi į vykdomąjį pasaulio Vyriausybės organą. JTO politiką diktuos Amerika, kaip mes tai matėme Persų įlankos karo metu.

Lygiai tas pats ištiko britų parlamentą. Klausimo dėl britų dalyvavimo Persų įlankos kare svarstymas buvo atliktas itin sparčiais tempais – tam prireikė tiek pat laiko, kiek jo reikia pasiūlymui padaryti pertrauką parlamento posėdyje. Per visą ilgametę parlamento istoriją tai buvo pirmas atvejis, kai šitokio svarbaus sprendimo priėmimui buvo skirta tiek mažai laiko. Vienas reikšmingiausių įvykių parlamento istorijoje praėjo beveik nepastebėtas.

Mes jau artėjame prie to, kad JAV pradės siųsti savo kariuomenę bet kokių ginčių, aptariamų JTO reguliavimui. Pasitraukiantis iš posto generalinis sekretorius Peresas de Kueljeras, susišlavęs daugybę kyšių, buvo pats nuolaidžiausias JTO lyderis per visą istoriją, jis vykdė visus JAV paliepimus be jokių svarstymų. Jo įpėdinis su dar didesniu nuolankumu vykdys JAV vyriausybės nurodymus. Tai labai svarbus žingsnis kelyje į Pasaulinę Vyriausybę.

Per sekančius porą metų įvairiausių ginčų sprendimui bus labiau naudojamasi Tarptautiniu Hagos teismu. O jis yra Pasaulinės Vyriausybės juridinės sistemos prototipas, sistemos, kuri išstums visas kitas. Kai dėl centrinių bankų, vaidinančių svarbų vaidmenį NPT, tai ši problema beveik išspręsta. 1991 metų pabaigoje dominuojantį vaidmenį pasaulio finansuose vaidina Tarptautinių atsiskaitymų bankas. Privatūs bankai sparčiai nyksta, kuriant ‚Didžiojo dešimtuko“ bankus, kurie kontroliuos bankininkystę visame pasaulyje, o viskam vadovaus Tarptautinių atsiskaitymų bankas ir TVF.

Europoje labai daug dotacinių valstybių, o ir Amerika labai sparčiai virsta pačia didžiausia pasaulyje dotacine šalimi. Kai tik žmonės tampa priklausomais nuo valstybės gyvenimo sąlygų užtikrinimo srityje, pasidaro labai sunku juos atpratinti nuo to, ką matėme iš paskutinių Amerikoje vykusių rinkimų, per kuriuos 98% asmenų, užimančių renkamas pareigas, buvo sugrąžinti į Vašingtoną mėgautis geru gyvenimu, nežiūrint į ganėtinai prastas jų reputacijas.

Asmeniniai šaunamieji ginklai uždrausti jau trijuose ketvirtadaliuose pasaulio teritorijos, tik Amerikoje žmonės vis dar gali turėti visų tipų ginklus, tačiau ši teisę labai sparčiais tempais ribojama vietiniais ir valstijų įstatymais, kas pažeidžia piliečių konstitucines teises. Iki 2010 metų asmeniniai ginklai Amerikoje taps istorija.

Šitokiu būdu, nerimą keliančiu greičiu naikinamas ir švietimas. Pasitelkus į pagalbą įvairiausius juridinius pretekstus ir dėl finansavimo trūkumo privačios mokyklos priverstos užsidaryti. Amerikos švietimo standartai nusmuko iki tokio žemo lygio, kad jį vargiai begalima pavadinti švietimu. Tai atitinka planą, kurį aprašiau aukščiau. Pasaulio Vyriausybė nenori, kad jūs vaikai gautų gerą išsilavinimą.

Sparčiai naikinama nacionalinė savimonė. Patriotizmas daugiau nebeskatinamas, išskyrus genocido karų atvejus, suplanuotus Pasaulinės Vyriausybės ir kariaujamus prieš tokias nacijas kaip Irakas ir Libija. Rasinis pasididžiavimas dabar smerkiamas ir laikomas prieštaraujančiu įstatymams daugumoje šalių, įskaitant JAV, Angliją, vakarų Europą ir Kanadą – šalių, kuriose didelė baltosios rasės koncentracija.

Po II Pasaulinio karo, vadovaujant slaptoms draugijoms, sparčiais tempais vykdomas respublikinės valdymo formos naikinimas. Nuverstų su Amerikos pagalba vyriausybių sąrašas yra pakankamai ilgas ir neinformuotam žmogui nelengva sutikti su tuo, kad vyriausybė šalies, besilaikančios respublikinės valdymo formos (kaip laikoma), turėdama unikalią konstituciją, gali atlikti tokius veiksmus, tačiau faktai byloja ką kita.

Šį tikslą Komitetas 300 išsikėlė prieš 100 metų. Amerika atakavo ir tebeatakuoja tas vyriausybes netgi kai pati respublikinė bazė Amerikoje atkakliai griaunama. Pradedant Loidu Katleriu (Lloyd Cutler), juridiniu prezidento Karterio patarėju, veikia ištisas konstitucinių juristų komitetas, turintis tikslą pakeisti JAV Kongresą parlamentine sistema, kuri neužtikrina tautos atstovavimo. Šis darbas vykdomas nuo 1979 metų, pagal atitinkamų pokyčių programą. Dėl ištikimybės šiam savo darbui, Katleris buvo priimtas į Komitetą 300. Galutinis parlamento reformos projektas turi būti pristatytas Komitetui 300 iki 1993 metų pabaigos.

Įsigalėjus naujai parlamentinei sistemai, parlamento nariai nebebus atsakingi prieš savo rinkėjus, o paklus parlamento vadovams ir balsuos, kaip jiems bus liepiama. Tokiu būdu, pasitelkus į pagalbą ardomąją biurokratinę ir juridinę veiklą, konstitucija drauge su asmens laisve bus panaikinta. Iš anksto suplanuota žmogaus degradacija bus paspartinta sekso propaganda. Nauji seksualinės degeneracijos kultai jau dabar kuriami britų karūnos, veikiančios per SIS ir MI6 tarnybas. Kaip mes jau žinome, visi šiuo metu veikiantys kultai buvo sukurti britų žvalgybos, dirbančios viešpataujantiems oligarchams.

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą