Komitetas 300. Bendra apžvalga (5)

Kokių gi tikslų siekia ši slapta elitinė grupė, iliuminatų, Dioniso ir Izidė kultų ir katarų įpėdiniai? Grupės nariai, taip pat save dar vadinantys olimpiečiais (jie iš tiesų tiki, savo užimama padėtimi ir galia yra lygūs legendiniams Olimpo dievams ir jie iškėlė save, kaip ir jų dievas liuciferis, aukščiau tikrojo Dievo), tvirtai įsitikinę, kad turi dievo duotą teisę įgyvendinti šiuos tikslus:

 • Įvesti Naująją Pasaulio Tvarką su vieninga bažnyčia ir pinigų sistema, kuris jie kontroliuos.
 • Nedaugelis žmonių žino, kad pasaulio Vyriausybė pradėjo kurti savo „bažnyčią“ 3-4 dešimtmečiais, nes suvokia būtinybę suteikti atgaivą natūraliam žmonijos poreikiui tikėti jausmui ir dėl to buvo įsteigta „bažnytinė“ organizacija, kad nukreiptų šį tikėjimo poreikį sau reikalinga linkme.
 • Visiškai sunaikinti nacionalinę savimonę ir tautinį pasididžiavimą.
 • Sunaikinti religijas, ypač krikščionybę, su vienintele išimtimi – aukščiau minėta nuosava religija.
 • Kontroliuoti kiekvieną žmogų be išimties, naudojantis sąmonės kontrolės priemones, taip pasitelkus tai, ką Bzežinskis pavadino „technotronika“, leidžiančia sukurti į žmones panašius robotus ir tokia teroro sistemą, palyginus su kuria Dzeržinskio raudonasis teroras atrodys kaip vaikiškas žaidimas.
 • Taip pat siekiama sustabdyti bet kokį pramonės augimą, sunaikinti atominę energetiką taip vadinamoje „postindustrinėje nulinio augimo visuomenėje. Išimtis – kompiuterinė pramonė ir paslaugų industrija. Išlikusi JAV pramonė bus perkelta į tokias šalis kaip Meksika, kur esama daugybė vergiškų darbo rankų. Bedarbiai, kurių atsiras sugriovus pramonę, taps tiesiog skaičiais naikinimo proceso statistikoje. Tasai naikinimo procesas šiandien žinomas kaip „Global 2000″.
 • Pornografijos ir narkotikų legalizavimas.
 • Gyventojų skaičiaus mažinimas dideliuose miestuose pagal scenarijų, kurį įgyvendino Pol Poto režimas Kambodžoje. Įdomu pažymėti, kad Pol Poto genocido planai buvo sukurti čionai, Amerikoje, viename iš Romos klubo tyrimų institutų. Taip pat įdomu, kad Komitetas 300 šiuo metu siekia vėl atvesti į valdžią Kambodžoje polpotininkus.
 • Visų mokslo tiriamųjų darbų sustabdymas, išskyrus tuos, kuriuos Komitetas laiko naudingais. Pagrindinės pastangos turi būti nukreiptos prieš atominės energijos naudojimą taikiems tikslams. Ypatingą neapykantą kelia eksperimentai su šaltąja termobranduoline sinteze, kuri šiuo metu visais būdais išjuokiama ir diskredituojama. Sukūrus šiuo principu veikiančius reaktorius, iš Komiteto koncepcijos apie „ribotus gamtinius išteklius“ neliktų akmens ant akmens. Tokių energetinių sistemų pagalba, teisingai jomis naudojantis, galima kurti bet kokias medžiagas iš pačių paprasčiausių žaliavų. Tokių reaktorių panaudojimo galimybės išties neribotos ir jie gali atnešti žmonijai tokią gerovę, kokią sunku net įsivaizduoti.
 • Ribotais karais išsivysčiusiose šalyse, o trečiąjame pasaulyje – pasitelkus badą ir ligas, siekiama sunaikinti iki 3 mlrd žmonių, tų, kurie vadinami „naudos nenešančiais valgytojais“. Šiuo klausimu Komitetas 300 pavedė Sairusui Vensui parašyti ataskaitą, kaip geriau būtų įgyvendinti šį genocidą. Darbas buvo pavadintas „Ataskaita Global 2000″ (Global 2000 Report). Jį patvirtino ir pradėjo naudoti kaip veiklos programą JAV vyriausybė prezidento karterio asmenyje, o taip pat JAV Valstybės departamentas tuometinio valstybės sekretoriaus Edvino Maskio asmenyje. Pagal „Global 2000″ programą JAV gyventojų skaičius XXI amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais turi būti sumažintas iki 100 mln žmonių.
 • Pakirsti tautos moralinę dvasią ir demoralizuoti dirbančiuosius, sukuriant masinę bedarbystę. Mažėjant darbo vietų dėl nulinio pramonės augimo politikos, kurią vykdo Romos klubas, demoralizuoti ir nusivylę dirbantieji smuks į alkoholizmą ir narkomaniją. Jaunimas per muziką ir narkotikus bus skatinamas maištauti prieš esamą tvarką, dėl ko bus pažeistos, o vėliau ir sunaikintos šeimos. Komitetas 300 pavedė Tavistoko institutui parengti planą, kaip pasiekti šiuos tikslus. Tavistokas savo ruožtu pavedė šį darbą Stenfordo universitetui, kur vadovaujant profesoriui Vilisui Harmonui ir buvo parengtas šio plano projektas, vėliau pavadintas „Vandenio eros sąmokslu“.
 • Siekiama neleisti, kad tautos pačios spręstų savo likimą, dirbtinai kuriant šiuo tikslu įvairias krizines situacijas, kad vėliau galima būtų tas „krizes“ valdyti. Tai susilpnins ir demoralizuos gyventojus iki tokio laipsnio, kad esant pernelyg plačioms pasirinkimo galimybėms, plačiosios žmonių masės paprasčiausiai p[asiners į apatiją. Amerikoje jau sukurta speciali agentūra krizėms valdyti. Ji vadinasi „Federaline krizių valdymo agentūra“ – FEMA. Apie ją pirmą kartą viešai pranešiau 1980 metais. Vėliau šioje knygje FEMA bus aptarta detaliau.
 • Siekiama kurti naujus kultus ir palaikyti anksčiau sukurtus, kuriems priklauso tokie muzikiniai gangsteriai kaip purvino degenerato Miko Džagerio „Rolling Stones“ (šią grupę itin garbina Europos „juodoji aristokratija), o taip pat visos kitos Tavistoko sukurtos grupės, pradedant „Bitlais“. Toliau palaikomas krikščioniško fundamentalizmo kultas, kurį įkūrė Darbis, „Britų Ost Indijos kompanijos“ darbuotojas. Realybėje šis kultas bus nukreiptas stiprinti sionistinio Izraelio valstybę, pasitelkus kulto pasekėjų susitapatinimą su žydais per mitą apie „Dievo išrinktą tautą“, o taip pat surenkant dideles sumas aukų tam, ką šio kulto apsekėjai klaidingai laiko religine labdara, padedančia tvirtinti krikščionybę.
 • Remiamas plitimas tokių religinių kultų, kaip „Broliai musulmonai“, įvairiausi islamo fundamentalistai, sikhizmas, taip pat remiami eksperimentai su žudynėmis pagal Džimo Džonso įkurto „Semo sūnų“ judėjimo pavyzdį. Reikia pažymėti, kad velionis ajatola Chomeinis buvo šeštojo britų karinės žvalgybos , vadinamos MI6, skyriaus kreatūra, apie ką rašiau 1985 metais darbe „Kas iš tikrųjų įvyko Irane“.
 • „Išsivadavimo nuo religinių prietarų“ idėjų platinimas visame pasaulyje, turint tikslą sunaikinti egzistuojančias religijas, visų pirma – krikščionybę. Tai prasidėjo nuo „jėzuitinės išsivadavimo teologijos“, kuri nuvertė Samosos režimą Nikaragvoje, o šiandien panašiai griaunamas Salvadoras, kuriame jau 25 metus vyksta pilietinis karas, taip pat Kosta Rika ir Hondūras. Viena aktyviausių organizacijų, platinančių taip vadinamą išsilaisvinimo teologiją, yra prokomunistinė Marijos Knol misija (Mary Knoll Mission). Prieš keletą metų Salvadore buvo nužudytos keturios taip vadinamos Marijos Knol vienuolės. Realybėje tai buvo komunistų agentės ir jų veiklą detaliai dokumentavo Salvadoro vyriausybė. Amerikiečių žiniasklaida griežtai atsisakė publikuoti ir komentuoti tuos dokumentus, kuriuose būta įrodymų, kuo iš tikrųjų užsiėmė „vienuolės“ Marija Knol veikė ne vienoje šalyje, ji vaidino svarbų vaidmenį platinant komunizmą Rodezijoje, Mozambike, Angoloje, Pietų Afrikoje.
 • Siekiama sukurti visuotinę krizę pasaulio ekonomikoje ir sukurti visuotinį politinį chaosą.
 • Siekiama kontroliuoti visą vidaus ir užsienio JAV politiką.
 • Teikiama visokeriopa pagalba viršnacionalinėms organizacijoms, tokioms kaip JTO, TVF, Tarptautinių atsiskaitymų bankas, Pasaulinis teismas, taip pat, kiek tai įmanoma, siekiama atimti iš vietinių valdžios organų įtaką, palaipsniui menkinant jų vaidmenį ir darant juos paklusnius JTO.
 • Ardomųjų elementų infiltravimas į visas vyriausybes ir veikla, nukreipta griauti šalių suverenumą bei vientisumą, veikiant iš vidaus.
 • Organizuojamas pasaulinis teroristinis aparatas, vedant derybas su teroristais visur, kur tik jie veikia. Verta prisiminti, kad būtent Benitas Kraksis įtikino Italijos vyriausybę pradėti derybas su „Raudonosiomis brigadomis“, pagrobusiomis ministrą pirmininką Aldą Moro ir generolą Docierą (Dozier). Tarp kitko, šis generolas gavo įsakymą neviešinti to, kas su juo nutiko. Kas laukia nepaklusus, demonstruoja kitų žmonių, kuriems grasino Kisindžeris – Aldo Moro, Ali Bhuto ir generolo Zija ul Hako pavyzdžiai.
 • Siekiama kontroliuoti JAV švietimą, turint tikslą visiškai ir galutinai jį sunaikinti.

Daugelis šių tikslų, kuriuos aš pirmą kartą išvardijau 1969 metais, arba jau pasiekti, arba greitai bus pasiekti. Ypatingą susidomėjimą Komiteto 300 programoje kelia jo ekonominės politikos esmė, kuri daugiausiai remiasi idėjomis, kurias skelbė Maltusas, anglų kaimo šventiko sūnus, kuris iškilo ir pagarsėjo dėka „Britų Ost-Indijos kompanijos“. Kompanijos, kuri pasitarnavo kaip modelis, kuriant Komitetą 300.

 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su draugais tinkluose!

Parašykite komentarą